سلطان؛ آخرین مرد مقاوم

فیلم‌های بد کیمیایی نه انسجام قیصر و گوزن‌ها را داشتند نه انرژی درونی سلطان را. سلطان اما آن انرژی درونی و حس و حال ویژه فیلم‌های کیمیایی را دارد. به همین خاطر است که بعد از گذشت بیست و دو سال هم‌چنان جذاب و دوست داشتنی است. کیمیایی در سلطان نترسیده و در سکانس‌هایی که سلطان حضور دارد ضامن را کشیده و نتیجه این نترسی و کشیدن ضامن تعدادی از گرم‌ترین سکانس‌های سینمای بعد از انقلاب است که از شدت گرما قلب تماشاگر را به آتش می‌کشد.

بیشتر بخوانید